نوشتن چه فرصتی برای ما و دیگران فراهم می کند؟

نوشتن… فرصتی برای کمک‌کردن است. فرصتی برای به‌کارگیری توانمندی‌هاست. فرصتی برای زیستن است. فرصتی برای رشد است. فرصتی برای به اشتراک‌گذاری دانسته‌هاست. فرصتی برای سهیم‌شدن تجربه‌هاست. فرصتی برای زندگی‌کردن است. فرصتی برای خلق‌کردن از هیچ است. فرصتی برای زیستن، آن گونه که می‌خواهی است. فرصتی برای عشق‌بازی با کلمه‌هاست. فرصتی برای غنودن بر بال رویاهاست. […]