ابزارها چه تأثیری در لذت نوشتن دارند؟

وقتی با افراد کهنه کار یک حرفه برخورد می کنیم،می بینیم که ابزارشان به شکل و فرم خاصی درآمده است.بیل یک باغبان جای دست های پینه بسته اش را می نمایاند،همان طور که اره و چکش یک استاد نجار . در روزگار نوجوانی ام ،در فصل برداشت برنج از داسی استفاده می کردم که متعلق […]