چرا می نویسم؟

من می‌نویسم چون:

نوشتن به من کمک می‌کند که زندگی‌ام را متحول کنم.

نوشتن باعث رشد و یادگیری‌ام می‌شود.

نوشتن باعث می‌شود بیشتر کتاب بخوانم.

نوشتن باعث می‌شود که شاخک‌های یادگیری‌ام فعال باشد.

نوشتن کمک می کند به انسان بهتری تبدیل شوم.

نوشتن به من آرامش می‌دهد.

نوشتن به من حس مفید بودن می‌دهد.

 نوشتن کمک می کند با انسان‌های بیشتری مرتبط باشم.

نوشتن کمک می کند زندگی اثربخشی را تجربه کنم.

نوشتن کمک می‌کند زندگی مطلوبم را بسازم.

نوشتن کمک می کند خودم را بهتر بشناسم.

نوشتن به من کمک می‌کند که جهان اطرافم را بهتر بشناسم.

نوشتن به من کمک می‌کند خالق باشم.

من می‌نویسم، پس هستم.

دیدگاهتان را بنویسید