نوشتن یعنی…

نوشتن یعنی…

نوشتن یعنی بسیار نوشتن.

نوشتن یعنی دوباره نوشتن.

نوشتن یعنی بازنویسی و باز‌سازی.

نوشتن یعنی خالی کردن ذهن از گفتگو‌های درونی.

نوشتن یعنی بازی با کلمات.

نوشتن یعنی آرام کردن ذهن.

نوشتن یعنی ساختن لحظه‌های پیش‌رو.

نوشتن یعنی به خیرات فکر.

نوشتن یعنی شفاف اندیشیدن.

نوشتن یعنی چراغی برای روشن کردن خط فکری.

نوشتن یعنی جاری شدن فکر از طریق واژگان بر صفحه کاغذ و ظهور در دنیای خارج از ذهن.

نوشتن یعنی حال خوب.

نوشتن یعنی گرفتن انرژی بعد از تخلیه انرژی.

نوشتن یعنی ابزاری برای رشد.

نوشتن یعنی وسیله‌ای برای رفتار بالغانه با کودک درون.

نوشتن یعنی وسیله‌ای برای درمان روح.

من می‌نویسم، پس هستم.

شاد زی و دیر پای

دیدگاهتان را بنویسید