نوشتن چه فرصتی برای ما و دیگران فراهم می کند؟

نوشتن…

 • فرصتی برای کمک‌کردن است.
 • فرصتی برای به‌کارگیری توانمندی‌هاست.
 • فرصتی برای زیستن است.
 • فرصتی برای رشد است.
 • فرصتی برای به اشتراک‌گذاری دانسته‌هاست.
 • فرصتی برای سهیم‌شدن تجربه‌هاست.
 • فرصتی برای زندگی‌کردن است.
 • فرصتی برای خلق‌کردن از هیچ است.
 • فرصتی برای زیستن، آن گونه که می‌خواهی است.
 • فرصتی برای عشق‌بازی با کلمه‌هاست.
 • فرصتی برای غنودن بر بال رویاهاست.
 • فرصتی برای بهتر خواندن است.
 • فرصتی برای یادگیری است.
 • فرصتی برای خواستن است.
 • فرصتی برای خود بودن است.
 • فرصتی برای خودآگاهی است.
 • فرصتِ اثرگذاری بر زندگی دیگران است.
 • فرصتی برای نوشتن است.

دیدگاهتان را بنویسید