سخنان گزیده ۳

  1. از مزایای تنبلی کاهش زمان انجام کار است.
  1. درس‌هایی که از شکست می‌گیری بسیار بیشتر از درس‌هایی است که از پیروزی می‌گیری.
  2. نه گفتن مهارتی است که هر کسی آن را باید بیاموزد.
  3. در قایق زندگی، هر کدام از اعضا خانواده باید به سهم خودشان و در یک جهت پارو بزنند.
  4. فراموش کردن یکی از بزرگ‌ترین نعمت‌های است که به انسان عطا شده است.
  5. دنیا جای بهتری برای زیستن می‌شد اگر به جای سرک کشیدن در کار دیگران، سرمان به کار خودمان باشد.
  6. بزرگ‌ترین ثروت هر انسانی خودشناسی است.
  7. با شکست دوست شو تا همیشه پیروز باشی.
  8. با انجام یک مبارزه بیش از دیدن ده‌ها مبارزه تجربه کسب می‌کنی.
  9. هشتاد درصد نتیجه یک بازی قبل از آن رقم می‌خورد، بیست درصد باقی‌مانده در میدان.

شاد زی و دیر پای.

دیدگاهتان را بنویسید