به سلامتی آب

آب می نوشیم

به سلامتی

ابر و باران

خورشید و باد و کوه

آب می نوشیم به سلامتی 

قطره 

رود، دریا

آب می نوشیم به سلامتی

همه کسانی که قدر آب را می دانند

و آگاهند به آب.

دیدگاهتان را بنویسید